תנאי שימוש

1. תנאי השימוש באתר
1.1. השימוש באתר ובתכנים המופיעים באתר, מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן.

1.2. השירותים והמידע באתר מוצעים במצבם, כפי שהם (as is), ללא כל אחריות, ישירה או נרמזת של בעל האתר משרד עוה"ד פנחס זלצר (להלן – "הבעלים")  ו/או עורכי הדין ו/או צוות העובדים של המשרד ו/או מי מטעמם או שלוחם, לגבי תוכן המידע, שלמותו או התאמתו לשימוש הגולש באתר. השימוש באתר ייעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 

2. אחריות לשימוש
2.1. הבעלים עושה מאמצים לשמור על אתר זה תקין, פעיל בכל עת ונקי משגיאות ומיישומים עוינים (כגון וירוסים או תוכנות מזיקות), עם זאת, הבעלים אינם יכולים להתחייב כי שירותי האתר לא ישובשו, יופסקו, יהיו נקיים מטעויות ויישומים עוינים או חסינים מפני גישה בלתי מורשית – בחומרה, בתוכנה, במערכות תקשורת, אצלו או אצל אחרים.

2.2. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש, לרבות נזק  לתוכנות, מידע או ציוד מחשב כתוצאה משימוש באתר או התקשרות לאתר, והמשתמש באתר עושה כן על אחריותו הבלעדית.

2.3. הבעלים לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

2.4. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם ביצוע כל עסקה או פעולה משפטית או אחרת. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. כל משתמש ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד.
 
 
3. קניין רוחני
3.1. הבעלים מכבדים את זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האחרים, ושומרים על זכויות היוצרים והקניין הרוחני שלהם.

3.2. בהתאם לדיני זכויות יוצרים בישראל, וכל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, זכויות היוצרים בפרסום המידע והקניין הרוחני במידע המופיע באתר שייכים לבעלים לרבות המאמרים, המצגות, השמות וסימני המסחר, עיצוב האתר, תוכנות, יישומי JAVA, גרפיקה תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה. בנוסף, כולל האתר מידע שהוא קניינם של צדדים שלישיים לרבות פרסומים רשמיים, פסקי דין, החלטות שיפוטיות ומידע משפטי או אחר ללא יוצא מן הכלל ומוצג בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים. כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודו, או בשמו של הבעלים כבעלי זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.

3.3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמת הבעלים, מראש ובכתב.

3.4. קבצים מסויימים כגון: מצגות ומאמרים, של הבעלים זכויות יוצרים וקניין רוחני בהם, יותרו להפצה ע"י המשתמש בתנאים מגבילים המפורטים בכל מצגת או מאמר מסוג זה. בהעדר הרשאה מפורשת בקובץ עצמו, אין לגרום להפצתם או לסייע להפצתם של קבצים אלו בניגוד להרשאות המפורשות, ואין לשנות את תוכן ההרשאה.
 
 
4. תכנים
4.1. הבעלים שמו להם למטרה לספק תכנים מעניינים ומועילים, לשאלות וסוגיות שכיחות ולסייע לארגונים ולאנשים על ידי העברת מידע שנרכש במשך שנים בתוך המאמרים הכתבות ושאר צורות להעברת מידע.

4.2. הבעלים יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר לפי שיקול דעתם הבלעדית. אספקת השירותים המצויים כיום באתר, אינה יוצרת כל הבטחה או מצג להמשך השירותים הניתנים באתר במתכונתם הנוכחית או בצורה אחרת כלשהי. הבעלים אינם מתחייבים לספק שירות כלשהו באמצעות האתר, והם יהיו רשאים להפסיק את השירותים הניתנים באמצעות האתר בכל עת.

4.3. היות שהתכנים באתר מיועדים לציבור, יתכן כי תכנים מסוימים ימצאו פוגעים או מעליבים, אינם הולמים או בלתי מקובלים על משתמשים מסוימים. הבעלים לא יהיו אחראים לפגיעה במשתמשים אלה.

4.4. באתר נכללים קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם בשליטתם של הבעלים. אין באפשרות הבעלים לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה נכון, מדויק או עדכני, ואין הם אחראים לתכנים המצויים בהם.

4.5. הבעלים מזהירים כי מידע המתפרסם באינטרנט מחייב משנה זהירות לפני הסתמכות עליו לשם קבלת החלטות עסקיות או פרטיות כלשהן. מידע זה איננו מהווה חוות דעת מקצועית ואינו יכול להיות תחליף להתייעצות עם אנשים ויועצים מקצועיים. עם זאת, יהיו הבעלים רשאים למסור מידע אישי, במידה ונעשה ע"י המשתמש שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ובזכויות הקנייניות של הבעלים, או של צדדים שלישיים, או על פי הוראת צו של רשות מוסמכת.

4.6. הבעלים יהיו רשאים, אך לא חייבים, להציג באתר שאלות של משתמשים או דוגמאות או חומרים שנמסרו על ידי משתמשים, מבלי שיזוהה המשתמש, אלא אם ביקש המשתמש להיות מזוהה במפורש.

4.7. הבעלים יהיו רשאים להעביר לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים) מידע סטטיסטי לגבי השימוש באתר, ובלבד שמידע זה לא יוכל להביא לזיהוי אישי של פרטי משתמש מסוים.

4.8. בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המתפרסם בשירות, לבין המידע כפי שהינו מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כאמור, ייחשב לנכון.
 

5. סיוע בהפסקת הפרות
5.1. הבעלים פועלים לשמירת החוק וזכויותיהם של אחרים.

5.2. אם למרות מאמצינו, מצאתם באתר מידע כלשהו שעשוי להפר זכויות יוצרים או קניין רוחני של אחר, פוגע, מעליב או שלדעתכם מהווה פגיעה כלשהי בגוף כלשהו או בחוקי מדינת ישראל, נא הודיעו לנו מיידית, כדי שנוכל לפעול להפסקת הפגיעה.
 
 
6. תניית שיפוט
6.1. השימוש באתר, תנאי השימוש פרשנותם, תוקפם וכל העולה מהם, יהיו כפופים לשיפוט בלעדי בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בלבד.

6.2. הדין החל על השימוש באתר יהיה הדין הישראלי.

6.3. השימוש במידע באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל התנאים לעיל.

 
קראתי את תנאי השימוש ואני מאשר את השימוש במידע בהתאם לתנאים כאמור. הסכמתי לשימוש כאמור, ניתנת ברגע ביצוע פעולה מכל סוג שהוא באתר המידע הראשון.